5% tắt bất kỳ đơn đặt hàng

- Hết hạn:

Các ý kiến tắt trên 5% tắt bất kỳ đơn đặt hàng

thành công 100%

Chi tiết phiếu giảm giá

5% tắt bất kỳ đơn đặt hàng, không giới hạn sử dụng cho các khách hàng mới.