Được HK$100 ra khi dành HK$1,000 trên hoạt động đặt

- Hết hạn:

Ý Kiến Tắt trên Được HK$100 ra khi dành HK$1,000 trên hoạt động đặt

thành công 100%

Chi tiết phiếu giảm giá

KLOOK x? khuyến mãi: Được HK$100 ra khi dành HK$1,000 trên hoạt động đặt.